TRIPURA – MEGHALAYA – ASSAM – ARUNACHAL PRADESH – NAGALAND